Topar we müşderi

Mydo topary

Toparkärhananyň degişli işleri sebäpli ähli agzalaryň birleşmegi netijesinde emele gelýär.Özüňi alyp barşda özara täsiriň täsiri bar, beýleki agzalaryň bardygyny psihologiki taýdan bilýär we birek-birege degişlilik we iş duýgusy bar.Maksat kärhananyň umumy üstünligini gazanmak.

Agersolbaşçylarkorporatiw medeniýeti ýaýradýanlar, ulgamlary ýerine ýetirijiler, topar meselelerini meýilleşdirýänler we karar berýänler, topar jogapkärçiligini göterýänler, topar bilen kärhananyň ýolbaşçylarynyň arasynda aragatnaşykçylar we köprüler, topar saglyk atmosferasyny goldaýanlar we koordinatorlar.

Aragatnaşykdürli görnüşleri alyp biler.Agersolbaşçylar ýeke ýygnaklar ýa-da aýry-aýry alyş-çalyşlar arkaly içerki edaralaryň sazlaşygyna öz wagtynda ýetip bilerler.Aragatnaşyk diňe bir içerde amala aşyrylman, daşarky guramalar bilen sazlaşygy ösdürmek üçin daşarky gönüden-göni baglanyşykly toparlar bilen keseligine aragatnaşyk saklamaly.Gowy aragatnaşyk toparyň agzalaryny has ýakynlaşdyryp biler we topar sazlaşygynyň esasyny düzýär.

Toparbalyk toruna meňzeýär.Her set öz ýagdaýynda başga bir rol oýnaýar.Has köp mesiň bardygyny äsgermezlik edip bolmaz, sebäbi bir tor balyk tutup biler.Toparyň agzalary birin-birin gözenek, her agzanyň öz pozisiýasy bar. Toparyň agzalary birin-birin torlar we her agzanyň öz pozisiýasy bar.Performanceokary öndürijilikli topar, agzalaryň arasynda doly jebislik, birek-birege ynam we hyzmatdaşlyk bolmaly.Toparyň akyl we akyl-paýhasyna has gowy oýnamak we toparyň netijeliligini gazanmak üçin.Başga bir bitewi mysal , bir jübüt çeňňegi aňsatlyk bilen döwüp biljekdigiňize göz ýetirersiňiz.Tenöne on jübüt çeňňek bir ýere jemlense, döwüp bolmaz.Şeýle jebislik bilen topar ýeňilmezek topar bolar, islendik kynçylygy ýeňip biler.

Müşderiler bilen gatnaşyk

GatnaşykMüşderiler bilen kompaniýanyň arasynda özara höweslendiriş, özara peýdalylyk we ýeňiş gazanmak netijeleri bar.Hususan-da, ýokary hilli esasy müşderiler bilen hyzmatdaşlyk diňe bir hyzmatlarymyzy habardar etmek, dolandyryş derejämizi ýokarlandyrmak, hyzmat ulgamymyzy gowulandyrmak bilen çäklenmän, baý girdeji getirip biler.

A bolmakep-esli aljyraňňyMüşderiler kärhanalaryň ýaşamagy we ösmegi üçin esas bolup durýar.Şonuň üçin müşderileriň ýitgisini azaltmak üçin potensial müşderileri yzygiderli tapmaly we täze müşderileri gazanmaly.Mundan başga-da, köne müşderileri goldamak üçin tagalla edilmeli.Täze müşderini ösdürmegiň bahasy köne müşderini saklamakdan bäş esse köp bolany üçin, köne müşderileri saklamak täze müşderileri almak üçin çykdajylary tygşytlap biler.Mundan başga-da, köne müşderiler bahalar ýaly kanagatlanmaga täsir edýän esasy faktorlara az üns berýärler, kärhanalaryň we önümleriň käbir ýalňyşlyklaryna has çydamly bolýarlar.Şonuň üçin köne müşderileri goldamak kärhanalara dürli peýdalar getirip biler.Şeýlelik bilen ýitirilen müşderiler üçin çalyşmalydyrys.Bir tarapdan, müşderileriň ýitgisini azaldyň, beýleki tarapdan, ýitirilen müşderilere ýene kärhananyň müşderisi bolsun.

Uzaltmak müşderi gatnaşyklary, müşderiniň wepalylygyny ösdürmek, gymmatly müşderileri saklamak, müşderiniň ýitgisini azaltmak we hiç hili gymmaty bolmadyk gatnaşyklary aýyrmak, müşderiler bilen uzak möhletli gatnaşyklary ösdürmek we köne müşderileri hemişelik saklamak arkaly müşderi gatnaşyklarynyň ömrüniň ortaça uzynlygyny gowulaşdyryp bileris.

Kärhanalar bolsauzak möhletli bäsdeşlik artykmaçlygyny almak isleýärler, gowy müşderi gatnaşyklaryny saklamalydyrlar.Müşderiler bilen bu yzygiderli gowy gatnaşyk kem-kemden kärhanalaryň esasy bäsdeşlik ukybyna öwrüldi.Müşderi gatnaşyklaryny pugtalandyrmak bilen bir hatarda kärhanalar diňe bir gatnaşyklaryň maddy faktorlaryna üns bermän, gatnaşyklaryň başga bir aýratynlygyny hem göz öňünde tutmalydyrlar.Customersagny, müşderileriň duýgulary we beýleki maddy däl emosional faktorlar.Täze müşderileri döretmek, köne müşderileri goldamak, müşderiniň kanagatlylygyny we wepalylygyny ýokarlandyrmak, müşderiniň bahasyny we girdejisini ýokarlandyrmak üçin.