Habarlar

 • “Poseidon” ligasynyň gurluşygy

  “Poseidon” ligasynyň gurluşygy

  Ajaýyp we başarnykly topar üçin belli bir wagtda liganyň gurluşygy, esasanam satuw we marketing topary üçin gaty möhümdir.“MYDO SPORTS” satuw topary “Poseidon Sails Cruise” toparynda gurluşyk işini geçirdi.Bu kaşaň, şeýlemi?Topar oňa mynasyp.At ...
  Koprak oka
 • Sýamen Mydo sport toparynyň gurluşyk işi 2022

  Sýamen Mydo sport toparynyň gurluşyk işi 2022

  2022-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda kompaniýa işgärleriň boş wagtlaryny baýlaşdyrmagy, toparlaryň jebisligini has-da güýçlendirmegi, toparlaryň arasyndaky jebisligi we hyzmatdaşlygy ýokarlandyrmagy we biziň hyzmatymyza has gowy hyzmat etmegi maksat edinýän Tianzhu Mountain toparynyň işgärleri üçin ýörite çäreleri gurady.
  Koprak oka
 • Aýlanýan welosipedimiz Hytaý sport sergisiniň resmi web sahypasynda hödürlenýär!

  Aýlawly welosipedimiz, Hytaý sport sergisiniň resmi web sahypasynda, no.SP106C, bu aýlaw welosiped akylly öwrüm düwmesi, APP (kinomap, zwift we ş.m.) birikmesini goldaýar, has aňsat durmuş üçin suw çüýşesiniň eýesi, has giňişleýin maglumat üçin wideo gidiň!...
  Koprak oka
 • 13 ýyllyk ýubileý!Siz 13 ýaşyňyzda

  13 ýyllyk ýubileý!Siz 13 ýaşyňyzda

  MYDO SPORTS-yň 2009-njy ýylda döredilenine 13 ýyl boldy. MYDO adamlary höwesli, açyk, ýagtydy we bu kompaniýany dolandyrmak üçin köp işleýäris.Häzirki wagtda zawod 700-den gowrak işgär kärhanasy hökmünde ösdi.Kiçijik ussahanadan öndürilen ilkinji motorly pyýada zolagy henizem ýadymyzda ...
  Koprak oka
 • Pes CBM pyýada zolagyny gözleýärsiňizmi?

  Pes CBM pyýada zolagyny gözleýärsiňizmi?

  Ulag çykdajylary aýda ýokarlanýar, şonuň üçin bu iki ýylda pes CBM zerur bolýar, esasanam Hytaýdan uly zatlar satyn alýan importçylar üçin.Konteýner näçe köp ýüklense, logistika üçin çykdajy az bolar.Bu faktor bolsa has bäsdeşlik edýär ...
  Koprak oka
 • Aziýa-Pacificuwaş ummany lomaý satuw ýoly we elliptik

  Aziýa-Pacificuwaş ummany lomaý satuw ýoly we elliptik

  Az mukdarda fitnes enjamlaryny nireden tapyp bolar?Fitnes enjamlary biznesi üçin öz markaňyz bar bolsa we bazary synamak üçin motorly pyýada ýörelgesiniň we elliptik seriýasyny az mukdarda giňeltmek isleseňiz.Sorag göni lomaý üpjün edijini nireden tapmaly?Theüzüň köp bölegi ...
  Koprak oka
 • Toparyň guramaçylyk ukybyny nädip ýokarlandyrmaly?

  Toparyň guramaçylyk ukybyny nädip ýokarlandyrmaly?

  Guramaçylyk ukyby, guramaçylyk işini ýerine ýetirmek ukybyna degişlidir.Bu, kompaniýanyň dürli elementli girdejilerini bäsdeşleri bilen deň maýa goýumynda has ýokary önümçilik netijeliligi ýa-da has ýokary hilli önümlere ýa-da hyzmatlara öwürmek ukybyna degişlidir.MYDO SPORTS ...
  Koprak oka
 • Bilelikdäki gelejek üçin bilelikde!

  Bilelikdäki gelejek üçin bilelikde!

  Bilelikdäki gelejek üçin bilelikde!40-njy Hytaý sport sergisi 2022-nji ýylyň 21-nji aprelinden 24-nji apreline çenli Hytaýyň Sýamen şäherinde geçiriler. MYDO SPORTS-iň 12-nji ýyl bu sergä gatnaşmagy we Sýamen şäherinde bu serginiň ilkinji gezek bolmagy.Otagymyz 3-nji zalda ýerleşýär, Sýamen sergi merkeziniň B3201 (210m²) belgisi ...
  Koprak oka
 • Söwda ýoluny nädip dogry ulanmaly?

  Söwda ýoluny nädip dogry ulanmaly?

  1-nji ädim Ulanjak ýörelgesiňiz bilen tanyşyň.Pyýada ýörelgesini ulanmazdan ozal howpsuzlyk görkezmelerini, elektrik maglumatlary we iş görkezmelerini okamak gaty möhümdir.2-nji ädim Pyýada ýörelgesine çykmazdan ozal uzadyň.All allhli bogunlaryň ýuwaş-ýuwaşdan hereket maşklaryndan başlaň, ýagny sim ...
  Koprak oka
 • Pyýada ýörelgesi ýa-da elliptik bilen iň oňat 6 maşk peýdasy

  Pyýada ýörelgesi ýa-da elliptik bilen iň oňat 6 maşk peýdasy

  Maşk peýdalary… a Pyýada ýörelgesini ýa-da Elliptiki ulanyň?) ☆ Maşk agramy dolandyrýar.Maşk artykmaç agramyň öňüni almaga ýa-da horlanmaga kömek edip biler.Häzirki wagtda köp adamyň aşa agramy bar ýaly.Hiç kim goşmaça funt götermek islemeýär, effe nädip düşmelidigini az adam bilýär ...
  Koprak oka
 • Motorly pyýada ýörelgesiniň atylmagy

  Motorly pyýada ýörelgesiniň atylmagy

  Pyýada ýörelgesi başlamaýar Mümkin sebäp: dakylmadyk / Howpsuzlyk açary goýulmadyk Teklip edilen hereket: Şnury rozetka dakyň / Howpsuzlyk açaryny işlediň Işleýän kemer merkezi däl Mümkin sebäp: Işleýän tagtanyň çep ýa-da sag tarapynda kemeriň dartylmagy dogry däl : Işleýän guşak ...
  Koprak oka