Sergi

Hytaý sport sergisiilkinji gezek 1993-nji ýylda geçirildi we Aziýa-Pacificuwaş umman sebitinde iň uly we abraýly sport harytlary sergisi hökmünde Hytaý sport sergisi senagat çeşmeleri we maglumat alyş-çalşygy üçin möhüm platforma bolup durýar.

China Sport Show 2021 Milli konwensiýa we sergi merkezinde (Şanhaý) alty sergi zalyndan peýdalandy we degişlilikde Fitness, sport meýdançalary, sport sarp ediş we hyzmatlar atly üç tematiki sergi meýdançasyny döretdi.

1300 töweregi sergä we umumy meýdany 150 000 inedördül metre barabar bolan dört günlük sergi 100,000-den gowrak myhmany özüne çekdi.

Hytaýyň sport senagaty sammiti, bölünişik pudagy alyş-çalyşlary, ülňüler boýunça seminarlar, işewür aragatnaşyk, ýerli sport pudagyny wagyz etmek we dürli innowasiýa çäreleri ýaly ajaýyp mazmun we joşgunly jogaplar bilen 30-dan gowrak çäre geçirildi.

Çäräni beýan etmek üçin 20-den gowrak merkezi we ýerli esasy habar beriş serişdeleri we Halk köpçüligi, Sinhua habar gullugy, CCTV, Hytaý sport habarlary we ş.m. ýaly täze habar beriş serişdeleri gatnaşdy.

Mydo sportlary, pyýada ýörelgelerimiziň we elliptik tälimçilerimiziň täze dizaýnyny görkezmek üçin 2010-njy ýyldan bäri her ýyl Hytaý sport sergisine gatnaşýar.

ISPO Mýunhen sport biznesi üçin iň uly söwda ýarmarkasydyr.Onuň eksponatlary sport pudagynyň ähli möhüm kategoriýalaryny öz içine alýar.Mýunhen Europeewropanyň merkezinde ýerleşýär.Ispo Mýunhen (Mýunhen gyş sport önümleri we sport moda söwda ýarmarkasy) Günbatar we Gündogar Europeewropadaky sport harytlarynyň söwda merkezidir we täsiri 400 million ahyrky sarp edijä ýaýrady.Bu professional waka: markalar, bölek satyjylar, paýlaýjylar, dizaýnerler, metbugat we türgenler halkara sport pudagynda professional platforma emele getirýärler.

Mydo sport sergisine gatnaşmak üçin her ýyl pyýada ýörelgesinde we elliptik tälimçilerde ulanylýan ähli täze tehnologiýalary görkezip biler we täze we yzygiderli müşderiler üçin gymmatlyk getirip biler.

ico
 
2012 Şanhaý EXPO
 
2012
2014
2014 ISPO
 
 
 
2014 Şanhaý EXPO
 
2014
2015
2015 Şanhaý EXPO
 
 
 
2017 Şanhaý EXPO
 
2017
2018
2018 Şanhaý EXPO
 
 
 
2020 ISPO
 
2020
2020
2020 Şanhaý EXPO